Izlet Budimpešta

BUDIMPESTA IZLET (BEZ NOCENJA)

Termini:
Decembar: 09.-10.12.2017.
Februar: 16.-17.02.2018.

Više od 1500 godina stara istorija i kulturno blago koje su brojne civilizacije ostavile za sobom čine da Budimpešta nikada ne prestaje da fascinira. Sa druge strane slikovita Sentandreja – grad istorijski spomenik, koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, svojim šarmom i lepotom sigurno Vas neće ostaviti ravnodušnim. Ako se tome doda bogatstvo kulturnih događaja i sadržajnost programa, garancija su sigurno dobrog provoda.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan INĐIJA – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA – RAZGLEDANJE GRADA – TROPIKARIJUM/ SENTANDREJA
…..iz iNĐIJE oko 00:30h, iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 01:00h (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj. Dolazak u Budimpeštu u ranim jutarnjim casovima.Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, Andraši bulevar, crkva Matije Korvina, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, Citadela…. Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom i odlazak do Srpske crkve, ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Tropikarijuma i poznatog tržnog centra Campona. Odlazak do Sentandreje. Po dolasku obilazak Sentandreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatović, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva. U poslepodnevnim časovima povratak u Budimpeštu i polazak za Srbiju oko 19h.

3. dan BUDIMPEŠTA – NOVI SAD – BEOGRAD
Vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji. Dolazak u Novi Sad, Inđiju, Beograd u večernjim časovima.
(Kraj usluga)

CENA ARANZMANA: 1.900,00 dinara

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
― prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV – om i audio opremom)
― obilaske prema programu (Budimpešta – panorama grada )
― troškove organizacije i vođenja aranžmana
― usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
― međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji) PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA.
― ulaznice i fakultativne izlete
― individualne troškove

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
― Tropikarijum (sa ulaznicom) i tržni centar Campona – 15€ odrasli/ 10€ deca
― Sentandreja 10€ odrasli/ 5€ deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobanke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre pocetka putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENE:
― Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
― Za sve informacije date usmenim, telefonskim agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
― Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje
― Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
― Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
― Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
― Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
― Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
― Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
― Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
― Organizator putovanja nije ovlašćen za ocenu validnosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
― Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
― U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
― Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
― Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Organizator putovanja:
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TraveLux OTP 2/ 2016